Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking heeft twintig strategische partners aangewezen die tijdens de periode 2021-2025 bijna een miljard euro toegeschoven krijgen. Het bedrag is toegekend binnen het beleidskader ‘Power of Voices’ en zal worden uitgegeven aan wat heet pleiten en beïnvloeden.

Onder de ontvangers zijn veel bekende ‘gezichten’, maar ook verrassende nieuwkomers zoals Woord & Daad en Stichting ZOA – instellingen met een grote achterban. Dat onder meer deze organisaties gaan pleiten en beïnvloeden, roept vragen op. Is het de bedoeling de politieke agenda van Sigrid Kaag (D66) te promoten?

 

De precieze verdeling van de gelden wordt binnenkort bekendgemaakt. SGTRS had reeds een petitie opgesteld om deze subsidiestroom aan de kaak te stellen. Het was de bedoeling om met diverse teams de straat op te gaan en handtekeningen te verzamelen. Door de coronacrisis kon dat uiteraard helaas niet doorgaan.

De stichting heeft nog overwogen om via social media campagnes te organiseren, maar gezien de korte tijd die restte, was dat niet realistisch. Wel is het mogelijk om online een handtekening te zetten.

Omdat de minister het totaalbedrag en de strategische partners al heeft vastgesteld, heeft SGTRS in een brief de twintig betrokken organisaties gevraagd om een deel van hun subsidie (30%) beschikbaar te stellen voor een nader op te richten pandemiefonds. Het doel is geld vrij te maken voor het bestrijden van de gevolgen van corona in de minst bevoordeelde regio’s wereldwijd.

De toegekende € 925 miljoen is geoormerkt, maar gezien de huidige situatie en gebeurtenissen moet hier volgens onze stichting anders tegen aangekeken worden. De selecte groep van strategische partners is in het verleden al grotendeels met grote sommen ondersteund door de overheid. Kleinere hulporganisaties hebben die luxepositie niet.

In onze brief schrijven we: ‘Door de coronapandemie is alles op zijn kop gezet. Ondernemers die geld zouden verdienen en belasting zouden betalen, krijgen nu staatssteun, begrotingen voor cultuur worden herzien enzovoort. Een deel van het geoormerkte geld een andere bestemming geven, past dan ook naadloos in deze trend.’

Naast dit alles speelt nog een andere ontwikkeling. Op 11 mei adviseerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) minister Kaag om een miljard euro beschikbaar te stellen voor het lenigen van de meest acute nood in Afrika. De vraag waar dit geld vervolgens vandaan moet komen, leidde tot onenigheid binnen de coalitie.

SGTRS had op 27 mei de AIV de suggestie gedaan om de subsidiemaatregel Power of Voices open te breken en een deel hiervan in te zetten voor het pandemiefonds. Op 22 juni ontvingen we van de AIV de volgende mededeling: ‘De heer de Hoop Scheffer [voorzitter van de AIV] zal evenwel niet aan uw verzoek voldoen aangezien hij dat uit hoofde van het voorzitterschap van de AIV niet passend vindt.’ Het ziet er dus naar uit dat de AIV lobbyen belangrijker vindt dan een pandemiefonds.