SGTRS en Platform

Met passie was en ben ik (voorzitter) geïnteresseerd -door eigen ervaring- in de geschiedenis van het voormalige communistische Tsjecho-Slowakije. Zodoende bezocht ik regelmatig het ‘Instituut voor de studie van Totalitaire Regimes’ in Praag. Tijdens een van mijn bezoeken vernam ik dat in de eerste helft van 2009, toen Tsjechië voorzitter was van de Europese Unie, men op initiatief van Tsjechië in het Europees Parlement de resolutie ‘Europees geweten en geschiedenis’ op 2 april in dat jaar had aangenomen. Deze resolutie stelt dat de geschiedenis van heel Europa relevant is voor alle Europeanen. Dus dat de geschiedenis van veertig jaar communistisch lijden ook ons Nederlanders aan moet gaan.

Een interessante stelling. Want heden ten dage ervaren we aan den lijve dat we de Europese Unie niet alleen maar kunnen baseren op het economische aspect van het leven. We hebben dit ruim tien jaar lang gemeend. Gezien de ellende met de euro wordt steeds duidelijker hoe onwaar dit is. En dit is een voedingsbodem voor populisme. Daarom moeten we ons als Europeanen (ook) bezinnen over de Europese cultuur. En is niet een basaal aspect van cultuur de geschiedenis? En dit is dan ook de dieperliggende idee achter de resolutie.

Voorzitter SGTRS ondertekent de oprichtingsakte van het Platform

Relevant is hier te noemen, dat de resolutie onder meer aanbeveelt dat er een Platform opgericht moet worden, waar verschillende organisaties uit alle Europese landen die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij totalitaire regimes (zowel het Nationaal Socialisme, Fascisme en Communisme), zich bij aan kunnen sluiten. Ik heb me toen aangemeld als geïnteresseerde. Al spoedig bleek dat ik als natuurlijk persoon mij er niet bij aan kon sluiten, maar wel als deelnemer van een rechtspersoon. Ik heb toen verschillende instanties benaderd om het Platform mee te helpen op te richten waarbij ik mijn inspanningen aanbood, maar geen instantie verklaarde zich geïnteresseerd. Mij restte toen het idee om zelf een rechtspersoon in het leven te roepen. Ik heb mijn relaties benaderd, en enkele van hen waren bereid met mij een stichting op te richten. Ik noem ze hier. Wijlen dr Otto Hoogerhuis (overleden in 2015), inspecteur van het provinciaal archief van Zeeland (11 mei 2014 is hij opgevolgd door drs. Klaas van der Horst, journalist), Dr. Sybe Schaap, senator en hoogleraar watergovernance. Met elkaar hebben we op 17 november 2009 de ‘Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers’ (SGTRS) opgericht. De belastingdienst heeft onze stichting direct na de oprichting het ANBI status toegekend.

Onder toeziend ook van de premiers Orban, Nečas en Tusk ondertekenen de oprichters de akte.

Op 14 oktober 2011 hebben wij met twaalf organisaties voornamelijk uit landen van het voormalig Sovjet-blok, in Praag het ‘Platform of European Memory and Conscience‘ (Europese Nagedachtenis en Europese Geweten) opgericht. Dit alles onder ’toeziende ogen’ van de premiers Nečas van Tsjechië, Tusk van Polen en Orban van Hongarije. De Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers is founding member van het Platform.

 

 

 

 

Prestaties en plannen van SGTRS en het Platform

We hebben met het Platform -een bescheiden budget- in zijn korte bestaan al behoorlijk wat werk verzet. We hebben een reizende tentoonstelling ontwikkeld. Een tentoonstelling waarin wij de gevolgen van de Nationaal Socialisme en het Communisme onder meer in getallen naast elkaar hebben gezet. Verder zijn wij nu bezig met het ontwikkelen van lesstof over totalitaire regimes voor jongeren. Onlangs is het eerste boek verschenen in drie talen: Engels, Frans, Duits en Tsjechisch. De Engelse titel luidt: ‘Lest we forget; Memory of Totalitarianism in Europe’. Onze stichting heeft ook een inhoudelijke bijdrage geleverd. We gaan ons nu inzetten voor een Nederlandse vertaling. Daarnaast hebben wij -het Platform- enkele studies laten doen naar de relevantie van het begrip ‘misdaad tegen de menselijkheid’. Bijvoorbeeld, was het doodschieten aan de grens, van mensen die hun communistische land wilden ontvluchten zo’n misdaad? Vorig jaar op 5 juni hebben we in het Europees Parlement de conferentie gehouden ‘Legal Settlement of Communist Crimes’ waar juridische specialisten hebben gesproken. De oud-voorzitters van het Europarlement, de heren Jerzy Buzek en Hans-Gert Pöttering hebben een afsluitende speech gehouden, waarin zij van hun instemming met onze activiteiten hebben blijk gegeven.

In 2013 heeft onze Stichting voor de leden van het Platform in Nederland een werkconferentie en jaarvergadering georganiseerd. Enkele jaren per jaar komen we bij elkaar om elkaar te blijven informeren, inspireren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. We hebben deze twee daagse conferentie (11 en 12 november 2013) in Den Haag, de stad van vrede en gerechtigheid, gehouden. De eerste dag hebben wij afgesloten met een minisymposium in De Boskant, waarna wij onze reizende expositie hebben geopend.

Jaarverslagen van het Platform

De activiteiten in de achterliggende jaren van het Platform zijn vastgelegd in jaarverslagen. Jaarverslagen werden steeds in de maand november van het jaar daarna vastgesteld. Hieronder de jaarverslagen:

Jaarverslag PEMC 2011-2012 (daar het Platform eind 2011 is opgericht, is het verslag over de activiteiten in 2011 meegenomen in het verslag van 2012) vind u hier

Hier het Jaarverslag PEMC 2013

Hier het Jaarverslag PEMC 2014

Hier het Jaarverslag PEMC 2015

Hier het Jaarverslag PEMC 2016

Hier het Jaarverslag PEMC 2017

Hier het Jaarverslag PEMC 2019

Hier het Activiteitenverslag PEMC 2020